​HIỆP ĐỊNH, THỎA THUẬN, BẢN GHI NHỚ GIỮA HAI NƯỚC:

- Hiệp định về trao đổi thương mại và các hình thức hợp tác kinh tế khác (1996)

- Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư (1995)

- Hiệp định về hợp tác du lịch (1999)

- Thoả thuận hợp tác trong lĩnh vực kiểm dịch và bảo vệ thực vật (1999)

- Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế thu nhập (2002).

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​