​​​​​

Đại sứ quán CHXHCN Việt Nam tại Cu-Ba

Địa chỉ: 5ta Ave. esq. a 18, Miramar, Playa, La Habana, Cuba.

Điện thoại: (+53-7) 2​041501

Fax: (+53-7)​ 2041041

Email: emvicu@mofa.gov.vn

Website : www.vietnamembassy-cuba.org/


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​